ارز دولتی برای حضور شرکتهای خارجی در نمایشگاههای ایران

ارز دولتی برای حضور شرکتهای خارجی در نمایشگاههای ایران

عضو هیات مدیره و سرپرست شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ایران با بیان کرد: نرخ ارز دولتی برای حضور شرکتهای خارجی در نمایشگاههای ایران، در نظر گرفته شده...