آمار
ظاهربینی به جای ایمنی در ساختمان‌‌های نوساز

ظاهربینی به جای ایمنی در ساختمان‌‌های نوساز

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور گفت: برخی از ساختمان‌‌های نوساز هرچند به لحاظ ظاهری مبتنی ... ادامه مطلب