چراغ‌قرمز به افزایش وام مسکن

چراغ‌قرمز به افزایش وام مسکن

کسری منابع بانکی و جهش قیمت مسکن از تبعات افزایش سقف وام مسکن در شرایط فعلی است....