اقبال بلند پارس یراق ماندگار

  • دوشنبه 28 فروردین 1396

اخبار => خبر

اسقبال مشــتریان و بازدیدکنندگان از غرفه شرکت پارس یراق ماندگار به عنوان نماینده انحصاری یراق آلات آکپن در ایران نشــان از اقبال بلند این شــرکت همیشه پاســخگو و خوش آتیه اســت.
اقبال بلند پارس یراق ماندگار

به گزارش ماهنامه دنیای نما و پنجره، در هشــتمین نمایشگاه بین المللی در و پنجره و صنایع وابســته آن که بهمن ماه امسال در محل دائمی نمایشــگاه های بین المللی تهران برگزار شــد، تولیدکنندگان در و پنجره از آخریــن محصولات و یراق آلات با نشــان تجاری آکپن بازدیــد و رضایت خود را از کیفیت سبد متنوع یراق آلات عرضه شده توسط شــرکت پارس یراق ماندگار اعلام کردند.

گفتنی اســت یراق آلات آکپن دارای 10 ســال گارانتی کتبی تعویض از سوی شــرکت پارس یراق ماندگار اســت چرا که یــراق آلات آکپــن دارای معتبرترین اســتانداردها از اروپا و بالاترین استاندارد ترکیه اســت.

بر اســاس اعلام مدیریت شــرکت پارس یــراق مانــدگار، تمامی یــراق آلات آکپن با آبکاری و اســتقامت بسیار مناسب و همچنین با ارائه لولاهای 100 کیلوگرم معمول و دارای مقاومــت 130همچنین لولاهای با میزان مقاومت کیلوگرم برای مصارف خاص در پاســخ به نیاز تولیدکننــدگان در و پنجره ایران عرضه می شــود. هم اکنون شرکت پارس یراق ماندگار به عنوان تنها نماینده رسمی و انحصــاری یــراق آلات دارای کیفیت و اســتاندارد اروپایی آکپن اقدام به عرضه طیف متنوعی از یــراق آلات تک حالته، دوحالته، فرانســوی، کشــویی، دری و همچنین فولکس واگنــی می کند و که پاسخگوی تمامی نیازهای تولیدکنندگان در و پنجره های یو پی وی سی ایران است.

این گزارش می افزایــد: تیم مدیریتی و فروش شــرکت پارس یــراق ماندگار در 1395 صنعت در و پنجره نمایشگاه ســال تهران با حضور موثر و برنامه ریزی شــده خــود اقدام بــه ارزیابی آخریــن نیازها و مطالبــات مشــتریان و بازدیدکنندگان 1396 با سرعت کردند تا بتوانند در ســال و دقت سفارشات مشتریان را پاسخ دهند.

ماهنامه دنیای نما و پنجره - شماره دوم - اسفند 95


ارسال نظر

ارسال