آینده نما و پنجره

رضا کربلایی

  • دوشنبه 28 فروردین 1396
  • رضا کربلایی، مدیر مسئول

اخبار => یادداشت

سال 95، سال مرگ ساختمان های ناایمن بود که مصداق بارز این واقعه تلخ را بی تردید می توان از مرگ ساختمان پلاسکو به عنوان نمادی از تاریخ صنعت ســاختمان در عصر معاصر یاد کرد.
رضا کربلایی، مدیر مسئول

پلاسکو فروریخت، تعدادی از آتش نشانان فداکار ایران در آتش سوختند و حالا فرصت فراهم است تا اندیشه کنیم چه تدبیری شایسته باشــد به این امید که دیگر ایران و ایرانی به واسطه سقوط ساختمان های ناایمن عزادار نشــوند.  سخن بر سر چرایی و چگونگی ریزش ســاختمان پلاسکو و آتش افتادن در ســاختمان ها نیست، بلکه هدف از این نوشــتار اندیشــیدن درباره بایدها و نبایدهاست تا ساختمان هایی ایمن تر داشته باشیم و مردمان این سرزمین کهن در آرامش ناشی از فعالیت یا زندگی در ساختمان های استاندارد، زیست کنند. آینــده نماهای ســاختمان و پنجره ها را خودمــان می ســازیم و اگر خطــا و غفلتی رخ دهد و یــا بر انحراف ها و ســودجویی ها چشم بپوشیم، باید بپذیریم که این ساختن برای ســوخت حال و آینده ماست.

به همین ســبب ماهنامه دنیای نما و پنجره به عنوان رســانه تخصصی صنعت در، پنجره، شیشه و نمای ساختمان، به احترام نظر و پیشنهاد خبرگان و کارآفرینــان این صنعت رقابتی ، تلاش دارد به آسیب شناسی و کالبدشکافی چالش هــا و تهدیدها و همچنیــن معرفی فرصت هــا و مزیت های پیــش روی آینده نمــا و پنجره بپــردازد؛ چرا که دســتکم به نظر می رســد در دولت و مجلــس به ویژه نهادهای تصمیــم گیرنده و تصمیم ســاز همچون شــوراهای اســلامی کلانشهرها، ســازمان های نظام مهندسی، شهرداری ها، وزارت راه و شهرسازی اراده ای برای تدوین و تصویب قوانین و مقررات ناظر بر نما و پنجره ایجاد شده اســت.

 به همین سبب، آگاهی از آخرین رویدادها و تصمیم گیری های مرتبط با نماهای ساختمانی و پنجره ها از اهمیت فوق العاده ای برای بازیگران این صنعت در مقام عمل و رقابت برخوردار خواهد بود. افزون بــر اینکــه در دوران پســابرجام ،و گســترش تدریجی مناســبات و روابطهمکاری بین نهادها و شــرکت های داخلی و خارجی فعال در حوزه نما و پنجره، ســطح آگاهی، دانش فنی و البته مطالبات ذی نفعان و بازیگران صنعت ساختمان در حال افزایش اســت به این امید و آرزو که ساختمان های آینده این سرزمین، ساختمان هایی ایمن و دوستدار محیط زیست باشند

. صادق باشــیم که دنیای نمــا و پنجره در حال تغییر و پوســت اندازی اســت و دیگر مصرف کنندگان و مشــتریان ساختمان ها به راحتی بــا خطاها و انحراف هــای پیدا و پنهان کنار نمی آینــد و اگر در عمل دولت و دیگر دستگاه های اجرایی و نظارتی، سخت گیرانه تــر در خصوص اســتفاده از مصالح و تکنولوژی به کار رفتــه در نماها و پنجره ها اقدام کنند، چه بســا که بســیاری از کالاها و شــرکت های تولیدکننده و عرضه کننده مصالــح و خدمات ســاختمانی جایی برای کم فروشی و کیفیت ســوزی پیدا نخواهند کــرد و آینده آنها حرکت به ســمت درهای خروج از میدان رقابت خواهد بود.

جهان آینده نماها و پنجره ها، را باید به مثابه ماراتن نفس گیر برای ارتقای سطح کیفیت خدمات و کالاها دانست و به همین سبب است که بسیاری از شرکت های نام آشنا و صاحب برند دنیــای نما و پنجره ســاختمان، برای حضور قوی تر و جدی تر در کورس رقابت بر روی تولید و عرضه مصالح، کالاها و خدمات ساختمانی متناســب با آخرین فناوری روز دنیا ســرمایه گذاری می کنند و نشــان به همان نشــان که در آینده نه چندان دور، در سبد محصولات و خدمات همین شرکت ها، می توان طیفــی از کالاها و خدمات متمایز و متفاوت با گذشته را مشاهده کرد.

دنیــای آینده نما و پنجره ســاختمان در ایران نمی تواند از مسابقه تنگاتنگ و پیچیده جهانی عقب بماند و خود را منزوی تصور کند، چرا که سرعت تغییر سلیقه های مشتریان از یک طرف و دگرگونــی در قوانین و مقررات ناظر بــر کیفیت تولید و اســتفاده از مصالح به کار رفتــه در نماهای بیرونــی و داخلی ســاختمان و البته پنجره ها به طرز شگفت انگیــزی افزایش یافته که گاه مســئولان و تصمیم سازان و تصمیم گیرندگان از به روز رسانی استانداردها عقب می مانند و این غفلت باعث بدعت های خطرناک در اجرای نماهای تهدیدکننده امنیت شهروندان شده و حتی شاهد رونمایی از نســلی از بی کیفیت ترین نماها و پنجره ها با انگیزه ســود آنی هستیم کــه نتیجه آن اتــلاف ســرمایه های ملی و شــکل گیری کانون های بحران و تهدید در ساختمان های کشور است.

ماهنامــه تخصصی دنیای نمــا و پنجره و همچنین پایگاه اطلاع رسانی دنیای پنجره دو رســانه ای هســتند که یکــی در فضای رســانه ای مکتوب و دیگری به عنوان مرجع آنلاین اطلاع رســانی تخصصی صنعت نما و پنجره، بســتری مناســب برای نقد و نظر، انتقاد و پیشــنهاد، روایت آخرین رویدادها و رصــد تازه ترین قوانیــن و مقررات خواهد بود . ما رسالت حرفه ای خود را ارائه خدمات رســانه ای با تیم حرفه ای به همه خبرگان، نخبگان، کارآفرینان، کارشناسان و مدیران بنگاه ها و شرکت های دارای ایده و خلاقیت نمــا و پنجره ایران می دانیــم و تاکید داریم که آینــده دنیای نمــا و پنجره در دســت برترین ها و باکیفیت ترین  شرکت ها و برندها و خلاقانه ترین ایده ها خواهد بود.سخن آخر این که استقبال فعالان صنعت نما و پنجره در هشــتمین نمایشــگاه بین المللی در و پنجره و صنایع وابســته ایران از انتشار نخستین ماهنامه دنیای نما و پنجره را سرمایه ای می دانیم که نقطه عطفی شد برای انتشار نشریه ای تخصصی تر و حرفه ای تر؛ با سپاس از نقدها و نظرهای مطرح شده باور داریم که این راه دشوار به آسانی طی نخواهد شد، مگر به این شرط که مبنای عمل را رقابت حرفه ای و شفاف بدانیم. ماهنامه دنیای نما و پنجره، رســانه ای خواهد بود برای نماها و پنجره های ماندگار و استاندارد.

ماهنامه دنیای نما و پنجره - شماره دوم - اسفند 95


ارسال نظر

ارسال