محدودیت خرید اوراق مسکن از ۱۶۰ به ۲۸۰ برگه افزایش یافت

  • یکشنبه 29 دی 1398 ساعت 11:49

اخبار => اخبار

محدودیت خرید اوراق گواهی حق تقدم تسهیلات مسکن بانک عامل بخش مسکن ۲۸۰ و یک بانک دولتی ، ۲۴۰ برگه در هر جلسه معاملاتی تعیین شده است.
محدودیت خرید اوراق مسکن از ۱۶۰ به ۲۸۰ برگه افزایش یافت

 محدودیت خرید اوراق گواهی حق تقدم تسهیلات مسکن بانک مسکن ۲۸۰ و بانک ملی، ۲۴۰ برگه در هر جلسه معاملاتی تعیین شده است.

د رهمین ارتباط فرابورس ایران در اطلاعیه ای