نمایندگان مجلس نرخ ۹ درصدی را به عنوان نرخ مالیات و عوارض کالاها و خدمات تعیین کردند.

تعیین ۹درصدی نرخ مالیات و عوارض کالاها و خدمات

  • سه شنبه 9 مهر 1398 ساعت 11:19

اخبار => اخبار

تعیین ۹درصدی نرخ مالیات و عوارض کالاها و خدمات

 نمایندگان در نشست عل