حضور هافمن در همایش ملی ساختمان پایدار، مصرف بهینه انرژی