اخبار

احمد پورفلاح رئیس اتاق مشترک ایران و ایتالیا معتقد است در شرایط فعلی عدم ثبات و تغییرات پی در پی در روندهای اجرای قوانین مهمترین مشکل پیش روی صنایع کشور است.