نوید تجارت میزبان شبکه مشتریان در کارخانه کاله کلیت استانبول