حضور دنیای نما و پنجره در نهمین نمایشگاه در و پنجره