آمار

گزارش تصویری:

بازدید مقامات از غرفه وین تک در نمایشگاه ربع رشیدی تبریز (رینوتکس)

مقامات کشوری و استانی در ششمین دوره نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی تبریز (رینوتکس) از غرفه وین تک بازدید کردند.

شایان ذکر است شرکت آدوپن پلاستیک پرشین (وین تک)، به عنوان یکی از حامیان علم و فناوری های نو در در  این نمایشگاه حضور دارد.

بازدید مقامات از غرفه وین تک در نمایشگاه ربع رشیدی تبریز (رینوتکس)

بازدید مقامات از غرفه وین تک در نمایشگاه ربع رشیدی تبریز (رینوتکس)

بازدید مقامات از غرفه وین تک در نمایشگاه ربع رشیدی تبریز (رینوتکس)

بازدید مقامات از غرفه وین تک در نمایشگاه ربع رشیدی تبریز (رینوتکس)

بازدید مقامات از غرفه وین تک در نمایشگاه ربع رشیدی تبریز (رینوتکس)

بازدید مقامات از غرفه وین تک در نمایشگاه ربع رشیدی تبریز (رینوتکس)

بازدید مقامات از غرفه وین تک در نمایشگاه ربع رشیدی تبریز (رینوتکس)

بازدید مقامات از غرفه وین تک در نمایشگاه ربع رشیدی تبریز (رینوتکس)

بازدید مقامات از غرفه وین تک در نمایشگاه ربع رشیدی تبریز (رینوتکس)

بازدید مقامات از غرفه وین تک در نمایشگاه ربع رشیدی تبریز (رینوتکس)

بازدید مقامات از غرفه وین تک در نمایشگاه ربع رشیدی تبریز (رینوتکس)

بازدید مقامات از غرفه وین تک در نمایشگاه ربع رشیدی تبریز (رینوتکس)