آمار
نقشه جانمایی سالنهای نمایشگاه در و پنجره بر روی وب سایت نمایشگاه قرار گرفت

نقشه های تقسیم بندی شده سالنها در گروه آلومینیوم از هم اکنون در وب سایت نمایشگاه قابل مشاهده هستند.

آغاز جانمایی غرفه های ویژه یازدهمین نمایشگاه بین المللی در و پنجره و صنایع وابسته تهران

جانمایی متقاضیان غرفه های ویژه در یازدهمین نمایشگاه بین المللی در و پنجره و صنایع وابسته تهران آغاز شد.

تبلیغات‌