آمار
کاهش قیمت محصولات ساتیان

شرکت ساتیان از کاهش 7 تا 15 درصدی قیمت محصولات خود خبر داد.

آغاز جانمایی سایر گروه های کالایی در نمایشگاه در و پنجره

جانمایی بقیه گروه های کالایی در نمایشگاه در و پنجره از روز 3شنبه ۹۸/۰۳/۰۷ آغاز خواهد شد.

تبلیغات‌